Using the Collection

Digitized items in the Caro Minasian collection can be accessed through the UCLA Library Digital Collections platform. Physical items are available for research and are located in Library Special Collections (LSC) and in our off-site storage facility (Southern Regional Library Facility). Request physical items using the "Special Collections Request" links in the UC Library Search catalog record. View our video tutorial or contact LSC for more help on how to request items.

The Caro Minasian collection finding aid with full collection details can be viewed in the Online Archive of California.

More Information

Featured Collection Items

About the Collection

The Caro Minasian collection was acquired by the UCLA Charles E. Young University Research Library in 1968 from Isfahan born physician and collector, Dr. Caro Owen Minasian. The collection consists of material pertaining to the life and history of the Armenian community of New Julfa, Isfahan in Iran and their relations with the British, as well as the people of India, Sri Lanka, Indonesia and other groups residing within the region of the Indian Ocean. The range and diversity of the material in this collection is noteworthy, including: a large number of correspondence; photographs; maps; periodicals; printed books; official legal documents; ecclesiastical documents; trade letters and documents; ledgers; and postcards. This material can be found in many languages, including: Armenian, Persian, Arabic, English, Dutch, French, Russian, Urdu, several Indian dialects, Turkish and Hebrew. This collection is a valuable resource for the study of the history of Iran and the city of Isfahan; the Armenian community of New Julfa, Isfahan; the history of India and Sri Lanka; as well as British presence within these parts of the world. This collection is also an important resource for the study of Indian Ocean trade and commerce in the 19th and early 20th centuries.

Background

The late Professor Gustave von Grunebaum, director at the time of the Center for Near Eastern Studies, heard of the availability of Minasian Collection in 1966 and urged Narekatsi Chair of Armenian Studies, the late Dr. Avedis K. Sanjian, to contact Dr. Minasian and investigate the possibility of securing the collection. At a private meeting in London in 1967 between Dr. Avedis Sanjian and Dr. Minasian, Minasian was persuaded that the ideal repository for his collection would be the UCLA Research library. The majority of the funds for the collection were allocated by Chancellor Franklin D. Murphy, who was both convinced of the uniqueness of the collection and the importance of expanding the research resources of the university.

Կարօ Մինասեան Հաւաքածոն ձեռք է բերուել Քալիֆորնիայի Լոս Անջելըս մասնաճիւղի համալսարանի Գրադարանը 1968 թուականին: 1966-ին, Պրոֆ. Գուստաւ ֆոն Գրունեբաումը, այն ժամանակուայ Միջին Արեւելքի բաժնի կենտրոնի ղեկավարն էր: Նա լսել էր, որ Մինասեան Հաւաքածոն ծախու է եւ քաջալերել էր Նարեկացի հայկական բաժնի ղեկավարին, Դոկ. Աւետիս Ք. Սանճեանին, որպէսզի Դոկ. Մինասեանի հետ կապուէր եւ տեղեկանար եթէ հաւաքածոն կարելի է ձեռք բերուել: 1967 թւականին առանձին հանդիպման ժամանակ Լոնդոնում Դոկ. Սանճեանը, Դոկ. Մինասեանին համոզեց որ ամենից յարմար տեղը հաւաքածոյի համար UCLA-ի հետազօտական գրադարանն է: Դրամական Ֆոնդի մեծ մասը յատկացուել է Դոկ. Ֆրանքլին Մըրֆի կողմից, որը հաւատացած էր, որ այս հաւաքածոն չափազանց իւրայատուկ է եւ կարեւոր է համալսարանի հետազօտական աղբիւրները ընդարձակելու համար:

Contact a Subject Specialist